ΜΜΙ ΜΥΤΙΚΙΔΗΣ

Απλές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα

Αναλαμβάνουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις οργάνωσης με την βοήθεια ηλεκτρονικών πληροφοριακών και συγκεκριμένα:

-. Ανάλυση, σχεδιασμό λύσεων ηλεκτρονικής διαχείρισης και αρχειοθέτησης  εγγράφων ήτοι  προδιαγραφών που πρέπει να πληροί το σύστημα.

-. Σχεδιασμό ηλεκτρονικών φακέλων, σχεδιασμό εντύπων, σχεδιασμό ηλεκτρονικών ροών εργασίας, σχεδιασμό λύσεων ενσωμάτωσης σε υπάρχοντα συστήματα, πάντα με βάση το επιχειρηματικό όφελος.

-. Μελέτες κόστους / οφέλους  για την εισαγωγή ECM συστημάτων αναλύοντας την υπάρχουσα και την μέλλουσα κατάσταση της επιχείρησης.

-. Υλοποίηση αυτών των λύσεων  με το διεθνές και πιστοποιημένο σύστημα Saperion ECM / Workflow.

-. Ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση λύσεων μαζικής εισαγωγής εγγράφων, ήτοι σάρωση, τεκμηρίωση, έλεγχο και εισαγωγή εγγράφων σε υπάρχον σύστημα διαχείρισης πληροφορίας,  με την λύση MMI-Solution Αυτό με την βοήθεια τεχνολογιών OCR/ICR/OMR καθώς επίσης και Barcodes 1D,2D.

-. Προμήθεια Highspeed Scanner των Εταιρειών Inotec and Fujitsu.

-. Ψηφιοποίηση του παλαιού σας αρχείου, χρησιμοποιώντας  βιομηχανικούς ταχυσαρωτές Scamax, Bell Howell, Kodak για μέγιστη ταχύτητα και ποιότητα.

Υπηρεσίες

Ενημερωτικά

MMI info, Document Management Solutions, Athens Greece, Hamburg Germany @ 2013-2016 All Rights Reserved